تصفیه آب

ارائه راهکار های مختلف جهت کنترل پارامتر های مرتبط با آب های صنعتی با استفاده از سیسستم های تزریق مواد شیمیایی، سختی گیر ها، سیستم اسمز معکوس و تصفیه فیزیکی.

تصفیه آب آشامیدنی در ظرفیت های صنعتی 

بازچرخانی آب مورد استفاده در صنایع مختلف 

تصفیه فاضلاب های بهداشتی و فاضلاب صنایع مختلف

استاندارد سازی پارامتر های مرتبط با فاضلاب متناسب با استاندارد های زیست محیطی